De Wilberthof

NSW landgoed te Weert

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
De Wilberthof

Welkom

 

Historische ontwikkeling van het landgoed : De Wilberthof                NSW11/97/302

           

Het landgoed “De Wilberthof” is gelegen in de Centrale Slenk ten oosten van Weert en noordwesten van Swartbroek. Het betreft een vrij uitgestrekt reliëfrijk gebied, waar dekzand dicht aan de oppervlakte ligt.

Aanvankelijk was de menselijke invloed gering. Maar na de invoering van de kunstmest, aan het einde van de 19de eeuw, zijn de relatief gemakkelijke heidevelden ontgonnen via de werkverschaffingsprojecten en herschapen in een uniform cultuurlandschap.

De resterende stuifgebieden, die te droog zijn voor de landbouw, werden bebost met grove den, berk en eik. Deze “ontginningskoorts” heeft tot in de vijftiger jaren geduurd.

Het landgoed “De Wilberthof” maakt deel uit van beide hiervoor omschreven gronden.

Het Landschap van de z.g. jonge ontginningen wordt gekenmerkt door een rechthoekig verkavelingpatroon. Dit laatste is nog versterkt bij de ruilverkaveling Weert-Stramproy, die een oppervlakte omvatte van ca. 6000 ha waarvan 5000 ha cultuurgrond en 900 ha natuurgebieden. Het verkavelingproject is uitgevoerd in de periode tussen 1980 en 1993.

De cultuurgronden rond “De Wilberthof” zijn door het gemeentelijk bestemmingsplan ingedeeld als “Agrarisch Gebied met Hoge Landschappelijke waarden” Na de ruilverkaveling in 1993 en een bosbrand in 1995 is er, mede gelet op de natuurschoonwet, weer nieuwe beplanting aangebracht.

Veel plezier

Bert en Wil Hardeman

 
Copyright © 2009 De Wilberthof.
Alle rechten voorbehouden.